Ruszyła procedura wyboru wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO), który rozpocznie świadczenie usług poboru opłat od 3 listopada 2018 r. Postępowanie jest realizowane w modelu dwuetapowym, w trybie dialogu konkurencyjnego. GDDKiA będzie dążyć do podpisania umowy do końca 2017 r.

Po publikacji ogłoszenia rozpoczął się I etap postępowania, w wyniku którego zostaną wyłonieni wykonawcy spełniający warunki postawione przez GDDKiA. II etap prowadzony będzie w formie dialogu, do którego zostaną zaproszeni wykonawcy dopuszczeni w I etapie. Po zakończeniu dialogu wykonawcom zostanie przekazana finalna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

Najważniejszym etapem postępowania jest zastosowana przez GDDKIA formuła dialogu konkurencyjnego z wykonawcami, którzy w odpowiedzi na przedstawione potrzeby i wymagania w zakresie KSPO, będą mogli w przedstawić swoje rozwiązania. Celem dialogu będzie wypracowanie optymalnych i najbardziej efektywnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań dla przyszłego KSPO, które będą wykorzystane do finalnego określenia kształtu i sposobu funkcjonowania systemu.

Umowa z wybranym wykonawcą będzie zakładała świadczenie usług przez 6 lat – od 3 listopada 2018 r. do 2 listopada 2024 r.

GDDKiA będzie dążyć do podpisania umowy do końca 2017 r., tak, aby zagwarantować odpowiedni czas na testy i płynne wprowadzenie systemu przed rozpoczęciem realizacji umowy.

Źródło informacji:
Źródło informacji:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Leave A Comment