Początek i koniec ochrony z ubezpieczenia OC i AC

Zawierając umowę ubezpieczenia OC lub AC, zakładamy, że automatycznie rozpoczyna się ochrona wynikająca z polisy. Niestety, nie zawsze tak jest. Zdarzają się przypadki, że ochrona rozpocznie się z opóźnieniem. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że data płatności składki ubezpieczeniowej może nie pokrywać się z datą zawarcia umowy polisy. Przepisy określają również sytuacje, kiedy kończy się odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z polisy OC lub AC.

Kwestie związane z polisą OC są regulowane przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z tą ustawą każda firma ubezpieczeniowa musi oferować ten sam zakres ochrony w ramach obowiązkowej polisy OC.

Inaczej jest z ubezpieczeniem autocasco, które jest dobrowolne. W tym przypadku polisa może objąć nie tylko samochód, ale także wyposażenie standardowe i dodatkowe. To, co wchodzi w zakres ochrony AC, zależy od warunków, jakie zaoferuje zakład ubezpieczeń oraz wymagań ubezpieczającego. Najczęściej polisa AC obejmuje następujące szkody:

 • wypadki i kolizje z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;
 • uszkodzenia pojazdu dokonane przez osoby trzecie lub zwierzęta;
 • kradzież lub usiłowanie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego;
 • pożar lub wybuch samochodu;
 • działania zjawisk atmosferycznych takich jak powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny itp.

Kiedy rozpoczyna się ochrona z polisy OC i AC?

Teoretycznie sprawa polisy OC i AC wydaje się prosta. Zawieramy umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym i od tej pory obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa. W rzeczywistości jest jednak trochę inaczej, ponieważ moment zawarcia umowy wcale nie musi oznaczać początku ochrony z tytułu polisy. Ta rozpoczyna się dopiero od chwili, w której firma ubezpieczeniowa będzie odpowiadać finansowo za powstałe szkody.

Według przepisów ogólnych odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty (art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego). Zasady są określone jasno. Wynika z nich, że ochrona z polisy OC i AC zaczyna się w następnym dniu po zawarciu umowy z klientem. Dodatkowo jest to także uzależnione od faktu, kiedy klient zapłaci składkę lub pierwszą ratę.

Podobne regulacje znajdziemy w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Tutaj przepisy określają dokładnie, że „odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty”. Ustawa ta zawiera również wyjątki. Zgodnie z nimi odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu polisy OC i AC może powstać także:

 • w momencie zawarcia umowy – jeśli umowa jest przedłużana automatycznie;
 • w momencie zawarcia umowy bez płacenia składki lub pierwszej raty, gdy umowa zakłada późniejszy termin płatności;
 • w innym terminie określonym w umowie polisy, jeśli dotyczy to umowy OC krótkoterminowej lub zawierania umowy OC przed zarejestrowaniem pojazdu.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela przy nieopłaconej składce

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu polisy OC lub AC rozpoczyna się po zawarciu umowy i opłaceniu składki (raty). To oznacza, że w razie opóźnienia właściciel pojazdu nie może liczyć na ochronę ubezpieczeniową. Tak jest jednak tylko w przypadku, gdy ta jeszcze nie zaczęła obowiązywać. Ubezpieczyciel nie może zerwać już zawartej umowy. Brak zapłaty składki ubezpieczeniowej może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak m.in. egzekucja komornicza. Jeśli kierowca spowoduje wypadek, nie mając opłaconego ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel pokryje koszty i wypłaci odszkodowanie, jednak potem zwróci się do winnego zdarzenia z regresem ubezpieczeniowym oznaczającym zwrot poniesionych wydatków.

Koniec ochrony z ubezpieczenia OC i AC

Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 33”. Istotnym punktem kończącym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy:

 • upłynie czas, na jaki została zawarta umowa (np. w przypadku wypowiedzenia umowy w określonym terminie, zawarcia umowy OC krótkoterminowego lub zmiany właściciela ubezpieczonego pojazdu);
 • doszło do wyrejestrowania pojazdu;
 • nastąpiła utrata pojazdu nieskutkująca zmianą jego właściciela;
 • upłynęły 3 miesiące od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
 • doszło do zarejestrowania pojazdu za granicą;
 • nastąpiło odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie OC jest przedłużane automatycznie na kolejny rok. Jeśli chcemy zrezygnować z dotychczasowej polisy, trzeba to zrobić dzień przed końcem jej obowiązywania. Po wypowiedzeniu umowy możemy poszukać oferty tańszej i korzystniejszej korzystając z kalkulatora dostępnego pod adresem https://punkta.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac. Brak polisy OC grozi karą finansową.

– Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia z dotychczasowym ubezpieczycielem warto poszukać tańszej polisy – radzi ekspert Punkta.pl. – Aby taką znaleźć, najlepiej skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń online. Po określeniu marki pojazdu, pojemności silnika i roku jego produkcji oraz wieku i stażu za kierownicą kierowcy kalkulator przedstawi oferty polis OC i AC najlepiej dopasowane do naszych wymagań. Ubezpieczenie samochodu w Punkta to najszybszy i najlepszy sposób na znalezienie korzystnej polisy – podkreśla ekspert.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach polisy OC i AC zaczyna się po zawarciu umowy i opłaceniu składki. Kończy się natomiast po rozwiązaniu umowy lub na skutek innych zdarzeń losowych, takich jak np. utrata pojazdu czy ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń. Warto pilnować terminu zakończenia obowiązywania polisy, gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela.

Leave A Comment